Umberto Eco.
Fuko švytuoklė


(tekstai ir komentarai)

Turinys

U.Eco biografija

Recencija

Filosofija

Skaitiniai

Fantastika

NSO
 
 
Ankstesni puslapiai:

Gebura

Dion Fortune

Žydų muzikos teorijos

Grafas Kaliostro

Įžengiant į miškus

Gyvybės medis

Gematrijos menas

Svastikos keliai ir klystkeliai

Merkaba Kabaloje

Papildomi puslapiai:


Elohimų alchemija

Apipjaustymas: 8 diena


Konspiracija: Kryžiaus žygiai

Tremtis: langas į laisvę

Seksualumas kabalos požiūriu

Kas Saulė, kas Mėnulis?


C. Lewis. Didžiosios skyrybos


F. Kafka ir kabala

Gnostikai;žvaigždžiavaikiai


Pašalinės mintys

Vėlių metas
5  Gebura, 41b

[<<<<ankstesnis fragmentas]   tolimesnis fragmentas >>>>>]

- ... Mokslas ir magija, žingsniuojantys už parankės, tiesa? Puiki mintis. Ką gi, reikėtų sumažinti tų pasišlykštėtinų variklių ir įdėti daugiau Mandreikų. Koks nors velnio pasirodymas, tarkim, auksiniame fone.
- Nenorėčiau perdėti. Juk tai nuostabioji metalų istorija. Neįprasti dalykai atrodo gerai tik pateikti savo vietoje.
- Nuostabioji metalų istorija visų pirma privalo būti klaidų istorija. Įdedame gražią keistenybę, o vėliau paaiškinimuose parašome, jog tai falsifikatas. Bet jis jau ten, ir skaitytojai žavisi, matydami, kad ir didieji žmonės klysta taip kaip jie patys.

Papasakojau apie keistą nuotykį... Įėjau į vieną knygyną, tiesiog spinduliavusį šizofrenija iš dviejų simetriškų vitrinų. Vienoje leidiniai apie kompiuterius ir elektronikos ateitį, kitoje vien okultiniai mokslai. Tas pat ir viduje: Apple ir Kabala.
- Neįtikėtina, - nusistebėjo Belbas.
- Akivaizdu, - tarė Diotalevis. - ... Mašinų pasaulis bando atrasti kūrybos paslaptį: raidės ir skaičiai.

Garamontas tylėjo... Paskui suplojo delnais:
- Visa tai, ką šiandien pasakėte, patvirtina mano mintį, kuri jau keletą dienų... Bet viskam savo laikas... Įdėkite, įdėkite daugiau Kabalos ir kompiuterių. Juk kompiuterius gaminant naudojamas silicis, ar ne?
- Bet silicis ne metalas, o metaloidas.
- Norite smulkintis dėl galūnių? Kas tai, gal rosa rosarum? Kompiuteris. Ir Kabala.
- Kuri nėra metalai, - užsispyriau.

Jis palydėjo mus iki durų. O ties slenksčiu tarė:
- Kazaubonai, leidyba tai menas, ne mokslas... Įdėkite Kabalą. [ ... ]

 
Komentarai ir paaiškinimai

Rosa rosarum

Verčiant iš lotynų kalbos būtų „rožė tarp rožių“ ir naudojama apibūdinant [moters] grožį (Tu kaip rožė tarp rožių, gėlė tarp gėlių). Tokie posakiai-palyginimai labai paplito nuo 12 a. poezijoje lotynų kalba (žr. P. Dronke. Medieval Latin and the Rise of European Love-Lyric, 1965).


Pasaulietinė kabalos istorija

Kabalos pagrindą sudaro dvi knygos: Zoharas (Pašvaistė) ir „Sepher Yetzirah“ (Sukūrimo knyga). Moksliškai nenustatyta jų autoriai, bet „Sepher Yetzirah“ neabejotinai parašyta iki 6 a., - greičiausia rabino Akiva, iškilaus žydų mistiko, apie 100 m. Qaballah and computers

Kabalos mokymas buvo slaptas iki pat 13 a., kol staiga išpopuliarėjo Ispanijoje. Kažkur tuo metu parašyta ir „Sepher Bahir“ (Spindesio knyga). 14 a. rabinas Moses de Leon'as paskelbė „Zoharo“ versiją, kuri tapo prieinama to meto mokslininkams.

Viduramžiais Kabala plito Europoje, bet ypač stipri buvo Pažadėtosios žemės Safedo mieste. 16 a. pabaigoje susiformavo dvi Kabalos kryptys (mokyklos) - vadovaujamos Moses Cordovero ir Izaoko Lurijos. Ir nors ortodoksai draudė Kabalą bijodama jos jėgos, ji neblogai laikėsi pogrindyje.

18 a. viduryje didysis mokytojas Israel ben Eliezer'is, žinomas kaip Baal Šem Tov (Besht) įkūrė hasidų (hebr., 'tikrieji') šaką ir kabalos mokymą padarė prieinamu visuomenei. Bet ortodoksai tebedominavo ir kabala toliau liko pogrindyje.

Pastaba:
Rabinas Mošė ben-Šem-Tov'as iš Ispanijos Leonės (1250-1305) laikomas „Zoharo“ autoriumi, nors tradicija jį priskiria rabinui Simeon bar Yohai (Shimon bar Yochai). Jis 30 pragyveno Guadalajara, o po to persikėlė į Avila, kur praleido likusias savo dienas.

Mitinė kabalos kiltis

Pradžioje Kūrėjas angelams perdavė slaptą išmintį. Po žmonių (Adomo ir Ievos) nuopuolio, angelai nusprendė ją duoti žmonėms, kad padėtų rasti kelią į Rojų (Edeną). Tik keli įsiklausė ir pritaikė tas žinias, visi kiti nusprendė gyventi pasaulietišką mirtingųjų gyvenimą. Tos žinios netrukus išnyko mirus jas žinantiems.

Po kelių kartų toji išmintis, kaip dalis Kūrėjo susitarimo su Abraomu, perduota kaip Kabala. Abraomas tas žinias vėliau perdavę Izaokui ir Jokūbui, o vėliau jas gavo Juozapas, kuris numirė neturėdamas kam toliau jas perduoti. Laimei, Abraomas svarbiausius dalykus buvo surašęs „Sepher Yetzirah“ knygoje, kurią paslėpė oloje.

Kūrėjas tada nusprendė, kad tos žinios bus duotos tik žmonijai pasiekus aukštesnį lygį. Tokiu žmogumi tapo Mozė, kuriam Viešpats perdavė 10 įsakymų ir slaptą mokymą (Kabalą). Mozė nusprendė savo supratimą perteikti pasauliečiams nesuprantamu būdu per paraboles, kodus ir simbolius. Tai sudaro pirmąsias 4 Biblijos knygas.

Vėliau susikūrė slapta draugija, kuri nagrinėjo Mozės palikimą bei Abraomo knygą, kuri buvo rasta oloje. Žinios buvo perduodamos tik oraliniu būdu ir niekada neužrašomos.


Simeon bar Yohai

Šimonas bar Johajus (Simeon bar Yochai, sutrumpintai Rašbi) – 2 a. gyvenęs žydų įstatymų žinovas, tana (Mišros metu gyvenęs išminčius), teisuolis, laikomas kabalos pradininku (laikomas „Zoharo“ autoriumi). Jis buvo rabinas iš Palestinos, gyvenęs romėnų valdymo laikotarpiu po Antrosios Šventyklos sugriovimo. Buvo rabino Akivos mokiniu; daug kartų minimas Talmude. Pagal rabinišką tradiciją, jis buvo laikomas stebuklų darytoju.

Jis buvo iškiliausias rabino Akivos (imperatoriaus Adriano nuteisto mirčiai) mokinys. Anot legendos, jis kritikavo Romą, 161 m. pasmerktas Varna ir buvo priverstas kartu su sūnumi slapstytis urve daugelį metų. Pasakojama apie karobo medį ir stebuklingai urve atsiradusį šaltinį. Studijos urve leido jam įgauti talmid hakham, Toros žinovo statusą, suvokiant, kas yra hayyei olam, „amžinas gyvenimas“, bei labai padidinti dvasinę jėgą.

„Geriau pačiam šokti į liepsnojančią krosnį nei viešai pažeminti draugą“

Dėl gresiančio mirties nuosprendžio, buvo priverstas su sūnumi slėptis ir 12 m. slapstėsi oloje Galilėjoje, netoli Pkiino kaimo. Iš jos išėjo, tik mirus imperatoriui A. Pijui (apie ką sužinojo, atseit, iš prieš olą pasirodžiusio pranašo Elijo). Pirmiausia jiedu pamatė laukuose dirbančius žydus. Kadangi laikė, kad svarbiausia žydo pareiga yra siekti išminties, baisiai supyko ir tarė: „Jie amžiną gyvenimą aukoja dėl laikino gyvenimo“. Nuo jų žvilgsnių viskas aplink ėmė liepsnoti, bet tada iš dangaus pasigardo balsas: „Išėjote, kad griautumėte mano pasaulį? Marš atgal į olą!“. Jie grįžo ir oloje praleido dar 12 m.

Vėliau jie išėjo iš urvo ir gautą dvasinę galią naudojo sunaikinimui haolam hazeh , „šio [laikino] pasaulio“, neskirdami gėrio ir blogio. Tad, pagal legendą, abu vėl grįžo į urvą, šįkart, kad apsvarstytų savo darbus. Rabinas Simeonas, skirtingai nuo sūnaus, pagaliau suprato, kad Dievo Apvaizda, valdanti šį pasaulį, yra Dievo valia, o hayyei olam yra neatskiriamas nuo hayyei ša'ah, „laikino pasaulio“. Taip įvyko rabino Simeono tikkun, „pataisymas“ ir kartu tikkun olam, „pasaulio pataisymas“.

Tada jie apsigyveno Tiberijuje ir kituose Galijos miestuose. Turėjo stebukladario reputaciją ir, anot legendos, buvo nuvežtas į Romą, kur iš imperatoriaus dukters išvarė demoną. Jis daug padarė aiškinant Įstatymą ir jam priskiriami pamokslai „Sifre“ bei „Mekhilta“. Taip pat Simeon bar Yohai priskiriamas „Zoharo“ („Penkiaknygės“ komentarų ir pagrindinės žydų mistikų knygos) sukūrimas.

Pagal aprašymą „Zohare“, prieš mirtį jis surinko mokinius ir jiems perdavė Toros paslaptis, panašias į ugnį. Jo mirties dieną mokiniai matė jo namą visą dieną supančią ugnį, neleidžiančią prie jo prisiartinti. Per laidotuves neštuvus su jo kūnu lydėjo ugnies stulpas. Jis buvo palaidotas oloje prie Merono kaimo.

Daugiau apie jį >>>>>


Šukės laimę neša

Jei svečiuose netyčia sudaužysite stiklinę ar taurę, gali išgirsti „mazal tov“ (laimei, dėl laimės). Lietuvis paprastai ištaria „šukės laimę neša“. Žydų (o ir kitose tautose) per vestuves yra paprotys jaunikiui sudaužyti taurę, o tada visi šaukia: „mazal tov!“

Tasai išsireiškimas kilęs iš Mišnos ivrito kalbos žodžio „mazzal“, reiškiančio „žvaigždynas“ arba „likimas“, o į Mišną jis pateko iš senovės hebrajų mazzaroth (Jobo kn., 38:32) - skaitykite plačiau >>>>>. Kaip atskiri žodžiai mazal (mazel) – „laimė, sėkmė“ ir tov - „gerai“ kilę iš ivrito, tačiau pats posakis „mazal tov“ pasirodė jidiš kalboje, ir tik vėliau perėjo į šiuolaikinį ivritą (tik „mazel“ jidiš kirčiuojamas pirmas skiemuo, o ivrite - antras). Vėliau „mazel“ šaknis įvairiomis formomis adaptuota daugelyje Europos kalbų (vokiečių, danų, lenkų,...). Žydų diasporoje „mazal tov“ įprastas posakis daugelio svarbių įvykių proga. Pačiame Izraelyje jis vartojamas daugelio džiugių nutikimų atvejais (per gimimo dieną, gavus vairavimo teises, baigus karinę tarnybą...)

Atrodo, kad tikrai laimei - ir paprotys atėjęs iš gilios senovės, kai dievams vaišės buvo pateikiamos gražiausiuose induose. O per vestuves daužiama taurė turi savo sakralinę prasmę. Tam, kad ją sudaužytum, pirma turi išgerti iki dugno – t.y. priimti visą skirtą šeimyninę laimę, o daužydami taurę, atsiribojate nuo visa to, kas bloga ir trukdo. O gali būti, kad dūžtančio stiklo garsas žmonėms primena gyvenimo trapumą, poreikį saugotis.

Geras ženklas

Talmude pasakojama tokia istorija:

Kartą romėnai uždraudė žydams laikytis šabo, apipjaustymą ir šeimyninį tyrumą. Kai visi būdai buvo išnaudoti, žydai į Romą pasiuntė delegaciją tartis su romėnais: rabiną Šimon bar Yohai, nes darė stebuklus, ir rabiną Eliezer ben Rabbi Yose*).
Porai keliaujant juos pasitiko demonas vardu Ben Temalionas ir pasisiūlė įsikurti princesės kūne ir jo nepalikti tol, kol rabinas Šimon bar Yohai nebus paprašytas ją išgydyti, nes ji savo beprotystėje šauksis jo. Kai rabinas Šimon bar Yočai sušnabždės į princesės ausį, Ben Temalionas ją paliks, o kaip jo pasišalinimo ženklas rūmuose suduš visi stiklai.
Taip ir buvo. Atvykus rabinui Šimonui, jis sušnabždėjo „Ben Temalioni, palik ją; Ben Temalioni, palik ją“ – ir tasai ją paliko, o visi stiklai rūmuose sudužo.
Dėkingas imperatorius jiems pasakė „Reikalaukite, ko norite“ ir leido jiems paimti bet kokius turtus, kokių jie nori. Jie surado ritinį su įsakymu, paėmė jį ir suplėšė.

Taigi, dūžtantys stiklai skelbia, kad viskas yra gerai – ir galima šaukti iš džiaugsmo...
Kai kažkas dūžta, tai ženklas, kad dievas pyksta. Pasakymas „mazal tov“ turi galią tą pyktį sušvelninti.


*) Eliezer ben Yose - 2 a. žydų rabinas, Akivos mokinys. Nors užsiėmė tiek halacha, tiek agada, labiau pagarsėjo antrosios srityje. Jis suformulavo hermeneutines taisykles Raštų (Tanacho) aiškinimui (33-ių taisyklių Baraita), taikomas tiek halachai, tiek agadai.