Candle with rose  

MARIJA ir jos kultas

    Candle with rose

„Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs“. O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai!“... (Mk 3-33-34; Mt 1:16; Lk 8:19)

Informacijos trūkumas apie Dievo Motiną (pirmųjų krikščionių tekstuose) leido kurti Marijos biografijas krikščionybės priešininkams. Celsas, remdamasis judėjų pasakojimais, rašo, kad Marija buvo skalbėja, pagimdžiusi sūnų nuo pabėgusio romėnų kareivio.

2 a. pabaigoje randantis pasakojimams apie Jėzaus vaikystę, pradėjo plisti pasakojimai ir apie Mariją. Atsiliepė potraukis antgamtiškumui ir moteriškų dievybių garbinimo tradicijos. Pirmiausia buvo aprašinėjami jos jaunystės metai. Jau nuo pradžios ji Dievo išrinktoji. "Jakovo istorijoje apie Marijos gimimą" ji kildinama iš Dovydo giminės – taip bandydamas pašalinti prieštaravimą dėl nekalto prasidėjimo ir pranašysčių apie mesijų iš Dovydo giminės. Joje nusenę Joakimas ir Ana buvo nusiminę, nes neturėjo vaikų. Joakimas pasišalina į dykumą ganyti bandos, o žmona meldžia Dievo atsiųsti jai kūdikį. Jai apsireiškia angelas, pranešantis, kad gims dukra. Ji duoda pažadą paskirti dukrą Dievui. Tad Marijai sulaukus 3 m., Joakimas dukrą atiduoda auklėti Jeruzalės šventyklai (tuo remiasi atvedimo į bažnyčią šventė). Šventykloje Marija buvo iki 12 m. Marija nesimaitino įprastu maistų – jai angelai nešė dangiškąjį [kaip Valentinas apie Jėzų rašė, kad jis valgė ir gėrė ypatingu būdu].

Sulaukus 12 m., šventikai, angelo nurodymu, sukviečia našlius, kad išrinktų Marijos globėją. Iš Juozapo krepšio išskrido balandis ir atsitūpė jam ant galvos. Jam ir atidavė Mariją, kad saugotų jos nekaltybę.

Toliau pasakojama, kaip Juozapui pastebėjus, kad Marija yra nėščia, jiedu buvo pakviesti į šventyklą išbandymui "pavydo vandeniu". Tai senas paprotys, kai įtariamiesiems neištikimybe duodavo gerti su purvu sumaišytą vandenį. Jei po to nebūdavo nemalonių pasekmių, jie būdavo laikomi nekaltais. Juozapas ir Marija lengvai praėjo šį išbandymą.

Pasakojimas baigiamas Jėzaus gimimu. Epizodas papildomas dar vienu veikėju – į olą ateina Salomėja, norinti įsitikinti Marijos nekaltybe. Už netikėjimą jai nudžiūsta ranka. Angelai liepia paliesti naujagimį, ji paima jį ant rankų ir iškart pagyja. Salomėja minima tarp moterų, dalyvaujančių Jėzaus bausmėje. Pagal gnostinę Tomo evangeliją, Salomėja pasivadina Jėzaus mokine.

Šio pasakojimo populiarumą parodo ir tai, kad mūsų laikus jis pasiekė ne tik graikų, bet it sirų kalbomis. Dar egzistavo variantai etiopų, armėnų, koptų, arabų ir slavų kalbomis. Nors oficialiai nepripažintas, jis nebuvo ir uždraustas.

Tačiau šiame pasakojime Marija dar nėra sudievinta. Dar 4 a. vyko ginčai apie požiūrį į Marijos kultą. Prieš jį pasisakė 4 a. vidurio Kipro vyskupas Epifanijus: „Tegul pagerbta būna Marija, tačiau lenktis reikia tėvui, sūnui ir šv.dvasiai“.

4 a. pabaigoje pasirodė anoniminis kūrinys "Apie Marijos mirtį", kuriame pasakojama apie jos paskutinius metus ir paėmimą į dangų. Atseit, ji kurį laiką gyveno su Jonu (kuriam, pagal Jono evangeliją, globoti buvo perdavęs Jėzus), o vėliau persikėlė į Efesą, kur propagavo krikščionybę. Prieš mirtį vėl sugrįžo į Jeruzalę. Jos mirtį lydėjo daugybė stebuklų – net pats Jėzus su daugybe angelų nusileido ir paėmė jos sielą. Atvyko visi apaštalai, išskyrus Tomą, kurie ir palaidojo ją. Trečią dieną atėjo Tomas ir panoro pamatyti jos kūną. Apaštalai atidarė karstą, tačiau jis buvo tuščias. Vakare jiems aptariant tą nutikimą, „atsivėrė dangus“ ir pasirodė Marija.

4-5 a. įsigali Marijos kultas, ją pradeda vadinti Dievo gimdytoja ir Dievo motina (pirmiausia Nikodemijos vyskupo Eusebijaus*) raštuose). Galutinai Dievo motina Marija pripažinta 431 m. Efeso (kuris garsėjo šventykla Artemidei) sobore. Šventės įvestos vėliau – Dievo motinos gimimo diena pradėta švęsti VI a. (sutapo su rytų Naujaisiais metais), mirtis – V a. pabaigoje (sutapo su sirų derliaus nuėmimo švente).


*) Eusebijus iš Nikomedijos (m. 341 m.) – Arijo mokymo ir Antiochimo mokyklos pasekėjas. Laikoma, kad jis yra vienas iš dviejų asmenų, pakrikštijusį Konstantiną Didįjį.  Nikėjos susirinkime gynė Arijų, o atsisakius atsisakyti arijanizmo, buvo ištremtas į Galiją, iš kur su Ariju ir kitais grįžo 328 m. Konstantinui vykdant priešmirtinį sesers Konstancijos prašymą. 335 m. buvo aktyvus Tiro susirinkime vadovaudamas Arijo gynėjų grupelei. 340 m. pirmininkavo Gangros susirinkime. Jo įtakoje imperatorius Konstancijus II netgi pabandė arianizmą paskelbti valstybine religija.

Monoteizmas
Misterijų ištakos
Trejybės atsiradimas
Juodoji mergelė Marija
Moterys: Katerina Liuter
Pirmieji krikščionių raštai
Mirjamos darbai ir nuobauda
Moterys: Monika, Augustino motina
Kodėl žydai Kristaus nepripažįsta mesiju?
Apie Susaną ir Juozapą, skelbiant ištikimybę
Krikščionybė: ortodoksijos gynėjai
Viduramžiai. Husas ir Jeronimas
Moterys: Kruvinoji Meri
Kumrano ritinių paslaptis
Jėzaus kapas Kašmyre
Kodėl kovo 8-oji?
Nikėjos susirinkimas
Susanos istorija
Milano ediktas
Angelai
Religijos skyrius
Pasaulio tvėrimo skyrius
Mitologijos skiltis
Vartiklis

 
 
 
Virgin of Rocks. Leonardo da Vinci
Assumption of Virgin. Vacellio Tiziano
Vacellio Tiziano.
Nekaltos Mergelės paėmimas dangun