Tremtis kaip mistinis langas į laisvę

Gete žydai perteikė dvasinę savo padėties prasmę. Kai jie jame vėl tapo ištremtais žmonėmis, jie tremtį galėjo priimti kaip šventą žmogiškosios būties metafizinę sąlygą. Jei juos vėl paliko Dievas, jie pasaulio sutvėrimą galėjo perteikti kaip Dievo nesėkmę. Jei jiems uždrausti seksualiniai ryšiai su krikščionimis, jie tarpusavio vedybas pakylėjo iki susitelkimo principo. Jei žydams uždrausta naktį palikti getą, tai naktis yra ne tik laikas studijoms ir maldai, bet ir Dievo tamsuma apraiška (17 a. žydai gete gėrė ką tik pasirodžiusią kavą, kad išliktų budrūs - taip pat skaitykite Nuo kada lietuviai geria kavą?).

Tasai misticizmas leido žydams peržengti fizines jų geto ribas. Jis leido įsivaizduoti, kad dalykai yra kitokie nei tikrovėje. Uždarymas iš tikrųjų yra atvėrimas. Suvaržyti getu žydai mistiniu būdu išsilaisvindavo. Manipuliuodami mistika jie buvo apsaugoti nuo aplinkinio pasaulio įtakų.

Žydų misticizmo pranašas, naujosios Kabalos atstovas, buvo Izaokas Lurija (1534-1572), getų steigėjo Pauliaus IV***) amžininkas. Lurija, „šv. liūtas“, veikė mistikų mieste Safede, Palestinoje - nors miestas ir neturėjo biblinio pagrindo ir neatspindėtas raštuose. Bet dėl neužtikrintos padėties Ispanijoje po 1492-ųjų daug protingų vyrų patraukė atgal į Izraelio žemes. Safedas buvo vienas iš miestų sulaukęs nemažo pabėgėlių skaičiaus.

Atvykus Lurijai, Safedas jau buvo mokslinis žydų centras, kurio veikla tęsėsi nuo Tora tekstų nagrinėjimo iki mistinių samprotavimų, chemijos ir astronomijos. Per tris metus jaunasis kabalistas sukūrė misticizmo oazę. Savo pasekėjams jis padėjo pažinti blogį ir priemones jam įveikti. Net ir Dievas buvo suprantamas sąryšyje su blogiu. Pasaulio sutvėrimas buvo Dievo katarsis, apsivalymas, per kurį Dievo nerimas galėjo rasti ramybę.

Lurija išreikšta Kabala leido atremti individualizmo protrūkius. Kabalos šaknys glūdi tikėjime Izraeliu kaip Dievo išrinktąja tauta. Išmokta sutramdyti individualizmą. Ir kai „išėjimas“ perteiktas kaip pagrindinė sąlyga, žydų klajonės po pasaulį buvo suvokiamos kaip susitelkimas, o ne išsisklaidymas.

Lurijos mokymas greitai išplito po traumuotą žydų pasaulį. Jis leido jiems apmąstyti jų "katastrofą" lyginant su pirmaprade katastrofa, tsimtsum - kai Dieviškoji būtis suskilo į begalę duženų, kurios ir tapo Tvėrimo medžiaga. Tvėrimo tikslas - sunaikinti blogio pagrindą.

Dieviškumo atstatymas nėra vien tik vienintelio Mesijaus atsakomybė. Tai visos žydų tautos Darbas, - palaipsniui atstatyti kosminę vienybę ir Dievo būtį. Tas procesas vadinamas tikkun olam. Tikkun yra viena įspūdingiausių pasaulyje kilusių idėjų. Tai Sutvėrimo atkūrimas individualių žmonių pastangomis.

Mesijas pasirodys tik tada, kai pati žydų tauta pabaigs savo Darbą. Tikslas pasiekiamas per Tora studijas, Įstatymo laikymąsi ir teisingus darbus. Ši nuostata žydus dar labiau nutolino nuo krikščionių. Mesijas nuėjo į antrąjį planą. Uždegdami žvakes per Šabatą, studijuodami Torą, prisilaikydami mitzvot ("nurodymų") ir malda "išėję" žydai suvokė save kaip mesianistinės ateities kūrėjus. Jiems reikėjo atkurti kosmosą, kad Dievas turėtų kur sugrįžti.

Kabala atėjo iš ateities!

Taip pasakė rabinas Zalmanas Schachter-Šalomi**) . Kabala - ezoterinė sistema. Ezoterinė, reiškia, kad slapta (kas hebrajiškai yra "nistar"). Ne visi mistinisi mokymai yra ezoteriniai. Bet Kabalos mokymas yra apie tai, kas savo prigimtimi yra slapta.

Visa, kas gimsta - ar tai būtų vaikas, ar kito laiko akimirksnio atsiradimas ar Visatos kiltis - kyla iš skilimo ir yra tam tikru būdu pažeista. Apie tai perskaitysite Toroje, rasite žmonijos istorijoje ir patirsite savo pačių gyvenime. Tai vis tas pats vyksmas, tik skirtingo mastelio - po skirtingų indų sudužimo mes renkami, kad taisytumėm gedimą. Tai pasaulio sutvėrimo antspaudas įspaustas į kiekvieną laiko akimirką.

Pirmoji tvėrimosi fazė, pirmapradis esmės praradimas, suteikė mums laisvę patiems susitverti savo esmę, kart su mūsų pačių paklydimais. Kartu tai laisvė sugrįžti į pradžių pradžią ir imtis taisyti pažeidimą. Žmogiškųjų būtybių pareiga yra surasti, kas taisytina ir netobula, ir stengtis tai pagerinti. Tai vadinama tikkun ("pataisymas") ir vyksta skirtinguose lygmenyse - medicinoje tai gydymas; politikoje tai teisingumas, laisvė ir visų žmonių gerbimas; dvasiniame gyvenime tai dėmesio sutelkimas maldai ir geriems darbams ir t.t. Visa tai yra to paties tikkun dalys.

Dievas yra slaptas. Tai turi priežastį ir yra viena iš tvėrimo paslapčių. Apie Dievą kalbama neaiškiai specialiai, o ne atsitiktinai. Tai leidžia suprasti, kodėl mus supa blogis ir netobulybė. Ieškodami Dievo susiduriam su klaidingais vardais ir sužinome, kad paslapčių skraistės atskleidimas yra sužinojimas apie klaidingus ir teisingus vardus. Mes patys pažeidžiame Dievo vardus juos netinkamai naudodami. Tik per savo pačių ir mūsų naudojamų vardų suskilimą galime suprasti anapus Dievo slypinčią realybę.

Visi Dievo vardai ir net sąvoka „Dievas“ yra kaukės ir netikri - bet tai visa, ką mes turime. Mūsų kalba - tai ir dovana mums, ir tragedija. Kalbėdami apie Dievą, kalbame apie tai, ko negalime nusakyti. Tik slapta kalba galime aptarti tai, kas yra už laiko, erdvės ir kalbos.

Mes gyvename dvilypumo pasaulyje. Tai nusakoma ir pirmąja Tora raide, atitinkančia skaičių 2. Ir kiekviena Tora raidė teisingai perskaityta atskleidžia paslaptį. Tora ne vien Įstatymo knyga, bet ir slepia gilias prasmes. Joseph Gikatilla „Šviesos vartuose“ parodo, kaip kiekvienas Tora žodis susijęs su kuriuo nors Dievo vardu.

Tora gilesnė nei leidžia jos tekstualinė analizė ir tekstas nėra vien minties išraiška - ji gali būti sielos apsauga ir širdies atvėrimas. Reikia atlikti jos teksto tikkun ir surasti jame glūdinčią šviesą.

Kas yra Kabala? Skaitykite Geršomą Šolemą*), Moše Idel'į ir Joseph Dan'ą. Iš jų sužinosite, kad kabala yra teksto mistika, hiper-midraš arba hiper-komentaras - naudojant simbolinius sąryšius vadinamus sefirotais. 10 sefirotų, 10 Slaptojo aspektų, yra Tora skaitymo pagrindas. Tora yra tarsi vienas ilgas Dievo vardas.


*) Geršomas Šolemas (Gerhard Scholem, 1897-1982) – Vokietijoje gimęs žydų filosofas ir istorikas, laikomas šiuolaikinių kabalos tyrinėjimų pradininku. Jo artimais draugais buvo V. Bendžaminas ir L. Strauss’as. Iškėlė idėją, kad kabala buvo žydų gnosticizmas, pasireiškęs anksčiau už krikščionišką gnosticizmą. Plačiausiai žinomas savo paskaitų rinkiniu „Pagrindinės žydų misticizmo tendencijos“ (1941) ir S. Zevi biografija (1973). Jo rinktinės kalbos ir esė rinkinyje „Apie kabalą ir jos simboliką“ (1965) padėjo plačiau suprasti žydų mistiką. Jo darbai padarė įtaką Ch.L. Borchesui,  U. Eco,  Ž. Deridai ir kt.

**) Rabinas Zalmanas (Meshullam Zalman Schachter-Shalomi, 1924-2014) - vienas judaizmo "Atsinaujinimo" judėjimo pradininkų ir ekumeninio dialogo šalininkas. Gimęs dabart. Ukrainos teritorijoje, užaugo Vienoje, o 1941 m. pasitraukė į JAV, kur 1947 m. iš chasidų gavo rabino titulą ir jiems atstovavo Masačūsetso ir Konektikuto valstijose. 1958 m. paskelbė tai, ką galima pavadinta pirmąja žydiška meditacija, kurią skaitė žydų karta po kartos. 1962 m. jis pasitraukė iš chasidų judėjimo po eksperimentų su LSD, įkurdamas savąją „B'nai Or“ (Šviesos sūnų) organizaciją (jos pavadinimą pasiimdamas iš Negyvosios jūros rankraščių), vėliau pavadinimą pakeitusią į neutralesnį „P'nai “ (Šviesos veidai). Jo darbai atspindi kelias temas: a) paradigmos poslinkį judaizme; b) naują požiūrį į halaką; c) dialogo tarp religijų būtinumą; d) "Keturių pasaulių" (fizikinį, emocinį, intelektualinį ir dvasinį) judaizmą. Jis pasisakė už Gajos hipotezę, feminizmą ir LGBT narių įtraukimą į judaizmą. Jo pagrindinis veikalas: „Dvasinis artumas: patarimų analizė chasidizme“ (1991).

***) Paulius IV (Giovanni Pietro Carafa, 1476- 1559) – popiežius (nuo 1555 m.), pagarsėjęs kaip vienas uoliausių inkvizicijos šalininkų, kovotojų prieš eretikus. Tarp pirmųjų Pauliaus IV įsakymų buvo sumažinti Mikelandželo pensiją, perpiešti jo žymiosios freskos „Paskutinis teismas“ nuogas scenas Siksto koplyčioje. Jis uždraudė bet kokias protestantų knygas ir sudarė pirmąjį Draudžiamųjų knygų sąrašą (Index librorum prohibitorum). Įsigalėjo autodafė – viešasis inkvizicijos sprendimo vykdymas. Jo nurodymu 1555 m. įsteigtas Romos getas: visi žydai privalėjo gyventi gete su nakčiai užrakinamais vartais. Jiems buvo privaloma dėvėti atpažinimo ženklus – geltonos spalvos skrybėles vyrams ir skraistes moterims.

Žydų suka
Mistinė kabala
Viduramžių žydų filosofija: Kabala
Trumpas įvadas į Kabalos mokymą
Gematrijos menas, hebrajų numerologija
Didysis darbas - indų sudužimo atstatymas
Kabalos šaknys: kontempliatyvioji ir praktiškoji atmainos
Didžiojo sprogimo suvokimas - prieš 400 m. ir dabar
Judaizmas kaip filosofija romėnų laikais?
Mošė Maimonidas - žydų racionalistas
Gnostikai: Pasaulio sutvėrimo motyvai
Kodėl reikia mylėti svetimus?
Sefer Yetzirah (Sukūrimo knyga)
Didžiojo sprogimo teorija
Kabala ir Tantra sąryšiai
F. Kafka ir kabala
Gynęs chasidizmą
Kodėl kovo 8-oji?
Kabalistinė alegorija
Merkaba Kabaloje
Filosofijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis