Kai artėja 2000 - ieji ir artinasi Paėmimas, ši nepaprasta žinia yra skiriama tiems, kurie bus…
Apie Paėmimą taip pat paskaitykite:
Atsakymai: Bažnyčios paėmimas
Papildomų atsakymų puslapis

Iš knygos "Laiškas paliktiems"
Peter ir Patti Lalonde

   

Devintas skyrius
Kas laukia priešakyje?

Nujausdami, kad Viešpats ragina parašyti jums šią žinią, ilgai negalėjome nuspręsti, apie ką rašyti. Pirmiausia aš norėjau aprašyti kiekvieną Suspaudimų Laikotarpio detalę, remdamasis smulkiu, Šventajame Rašte mums duotu, aprašymu. Tačiau Peti išmintingai patarė, kad čia galiu šiek tiek perlenkti lazdą. Ji paaiškino, kad problema yra ta, jog nors tokie detalizuoti komentarai ir gali būti naudingi mūsų dienų teologų diskusijoms, jie turi vieną paprastą trūkumą — žūrėdami pro laiko prizmę, mes bandytume suprasti įvykius, kurių žmogiškas protas iki galo suvokti negali.

Stebėdami mūsų dienomis besipildančias pranašystes, pamatėme vieną dalyką — Biblijos pranašystės pildėsi viena po kitos tiesiog mūsų akyse, bet ne visos jos išsipildė tiksliai taip, kaip kad manėme. Tada supratome, jog, gyvendami šių dienų teologinių diskusijų aplinkoje, turėtume jums rašyti labai atsargiai ir nusprendėme, kad geriau būtų duoti kelis pagrindinius punktus, kurie parodytų, kad laikas, kuriuo gyvenate, iš tikrųjų buvo išpranašautas. Mes norėjome įspėti apie apgavystes, kurios gali pasitaikyti jūsų kelyje, ir paraginti jus užtvirtinti savo amžinąjį išgelbėjimą. O smulkmenas galėsite patys perskaityti Šventajame Rašte.

Tačiau iškilo kita problema. Mes neįsivaizduojame, ar tuo metu jūs turėsite Bibliją? Pagal pirmuosius Antikristo žodžius pasauliui, nujaučiame, kad Biblijos gali būti deginamos. O gal ir ne. Galbūt jis tvirtins: "Mes paprasčiausiai nesupratome, ką Biblija norėjo pasakyti".

Norėdami išvengti nesklandumų, į šią knygą nusprendėme įtraukti geriausią jūsų meto Biblijos aprašymą. Taigi priede jūs rasite Apreiškimo knygą — paskutinę Biblijos knygą. Taip pat ten rasite po vieną skyrių iš Evangelijos pagal Matą, iš Danieliaus knygos ir tris skyrius iš Ezechielio knygos. Jie suteiks daug detalių apie įvykius jūsų pasaulyje. Tačiau, jei galite, pasistenkite susirasti visą Bibliją. Joje rasite "visą tiesą".

Peter ir Patti Lalonde. Laiškas paliktiems

Aptarkime pagrindinius punktus

Kaip jau sakėme, yra keli pagrindiniai įvykiai ir jų aprašymai, kuriuos, mūsų manymu, reikėtų paminėti, norint, kad jūs pamatytumėte visą ateities planą.

Taigi septynerių metų Suspaudimų Laikotarpis prasidės Bažnyčios Paėmimu. Tuo pat metu bus sudaryta ir septynerių metų sutartis su Izraeliu(ir tikriausiai su visu pasauliu). Priminsime, kad "sandorą" sudarys lygiai septyneri metai:

"Jis (Antikristas) sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurystėmis" (Dan 9, 27).

Ateityje laukia dar vienas svarbus įvykis, apie kurį turėtumėte žinoti. Nėra abejonių, kad įpusėjus jo sandorai su Izraeliu Antikristas sustabdys aukojimą šventykloje. Jūs žinote, kad tai įvyks, praėjus lygiai 1260 dienų nuo sutarties sudarymo.

Tačiau Biblija sako, jog Antikristas neapsiribos vien tuo. Jis suteps žydų šventyklą. Jums turėtų kilti akivaizdus klausimas: "Kokia bus Antikristo sunaikinimo pabaisa?" Apaštalas Paulius antro laiško Tesalonikiečiams antro skyriaus ketvirtoje eilutėje mums pasako, ką darys pražūties sūnus:

"(Jis yra) prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu".

Štai kokia yra bjaurastis. Antikristas įeis į šventyklą, tikriausiai į pačią švenčiausią jos vietą, Šventų Švenčiausiąją — ir pasiskelbs esąs Viešpats Dievas.

Antikristas bus garbinamas nuo pat septynerių metų pradžios, tačiau, akivaizdu, kad nuo šio momento jis bus garbinamas visai kitaip. Tikriausiai tuo metu Antikristas skelbsis vieninteliu tikruoju Dievu arba konkrečiai bibliniu Dievu. Kaip ten bebūtų, žinome, kad paskutinysis jo poelgis uždegs Dievo pyktį, kuris tęsis iki pat Armagedono mūšio (>>>>). Pats Jėzus labai aiškiai perspėjo apie tą dieną:

"Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje(kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis!

Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos" (Mt 24, 15 - 22).

Mes jau gana daug kalbėjome apie septynerių metų Suspaudimų Laikotarpį. Tačiau, skaitydami Apreiškimo knygą, pastebėsite, kad iš tikrųjų jis yra padalintas į du laiko tarpus po trejus su puse metų. Pirmasis bus santykinis taikos ir pasaulio vienybės laikotarpis. Tačiau naikinimo bjaurastis žymi tašką, nuo kurio viskas keisis, t.y. nuo jo Dievas pradės vykdyti savo teismus žvėriui ir jo pasekėjams. Šis didelių suspaudimų laikas tęsis iki pat antrojo Jėzaus sugrįžimo Armagedono mūšio metu. Apreiškimo knyga labai smulkiai aprašo šį laiką.

Nepavykusi invazija į Izraelį

Nors nėra abejonių, kad naikinimo bjaurastis pasirodys įpusėjus septynerių metų suspaudimams, tačiau yra dar vienas įvykis, kuris, mūsų manymu, gali įvykti tuo pat metu, bet nesame tuo tikri.

Įvykis, apie kurį kalbame, yra Rusijos vadovaujamos musulmoniškų šalių konfederacijos įsibrovimas į Izraelį. Apie šį įsibrovimą labai konkrečiai kalba pranašas Ezechielis(žiūrėkite priedą). Kaip jau sakėme, įsibrovimo data nėra žinoma pagal kitus Suspaudimų Laikotarpio įvykius. Šiuo klausimu Biblijos tyrinėtojų nuomonės išsiskyrė.

Tačiau taip spėliodami, mes tikime, kad invazija įvyks maždaug įpusėjus Suspaudimų Laikotarpiui ir bus tiesiogiai susijusi su naikinimo bjaurastimi. Manome, kad scenarijus gali būti maždaug toks:

Rusai, pajutę, kad jų "mesijas" nėra toksai, kaip apie save kalba, įsius, kad jie, kaip geri marksistai – leninistai, leidosi įviliojami į religinę apgaulę. Rusai pasiryš įrodyti pasauliui, kad ši naujoji pasaulio santvarka gali apsieiti ir be visų tų kvailų religinių blizgučių. Jiems "kils pikta mintis" suorganizuoti didelę invaziją į naujosios pasaulio santvarkos širdį — nepriklausomą Izraelio valstybę. Ataka bus visiškai netikėta. Izraelis atrodys apsigavęs, pasitikėdamas netikruoju Mesiju. Tačiau, deja, jis neturės kuo apsiginti. Rusams ir jų ordoms pasiekus Izraelio kalnus, prieš juos išeis netikėtas Abraomo, Izaoko ir Jokūbo gynėjas:

"Ir tuo metu, kai Gogas ateis prieš Izraelio kraštą, — sako Viešpats Dievas, — mano rūstybė užsidegs. Apimtas pavydo ir savo rūstybės įkarštyje Aš sakiau: 'Tą dieną Izraelio krašte bus didelis drebėjimas… Aš pašauksiu kardą prieš jį visuose savo kalnuose, ir jo vyrai kariaus vienas prieš kitą… Aš apgręšiu tave ir paliksiu iš tavęs šeštadalį… ir atvesiu į Izraelio kalnus'" (Ezechielio 38, 18 - 19, 21; 39, 2 angl. vert.).

Pranašas Ezechielis aiškiai parodo, kad, kai pats Dievas kalnuose sunaikins rusų vadovaujamą konfederaciją, visas pasaulis — tiek žydai, tiek ir pagonys — pripažins, kad tai padarė Izraelio Dievas. Įsiutęs, kad Izraelis garbina tikrąjį Dievą, Antikristas įbėgs į atstatytą šventyklą ir pasiskelbs esąs Dievu. Žydai visiškai jį atmes ir jis pradės kurti planus, kaip juos sunaikinti. Tačiau žemė kažkaip padės Izraelio vaikams (Apr 12, 6) ir jie bus apsaugoti nuo Antikristo įniršio. Žinome, kad Antikristas įeis į šventyklą ir pasiskelbs Dievu pačiame septynerių Suspaudimų Laikotarpio metų viduryje (Dan 9, 27). Susiejus tai su faktu, jog Izraelis bus apsaugotas nuo Antikristo lygiai trejus su puse metų (Apr 12, 6), puikiai matome, kad visa tai įvyks įpusėjus Suspaudimų laikui. Netikros tūkstantmetės karalystės miražas netrukus išsisklaidys. Dabar Dievo teismai ims kristi ant pasaulio. Nuo religinės apgaulės Antikristas savo jėgas nukreips į karinę galią ir kartu su savo karaliais sunaikins "paleistuvę". Išprotėjusiame nuo marų, teismų ir chaoso pasaulyje žmonės taps vis labiau ir labiau maištingi:

"Bet likusieji žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, neatgailavo dėl savo rankų darbų, kad nebegarbintų demonų ir auksinių, sidabrinių, žalvarinių, akmeninių ir medinių stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat neatgailavo dėl savo žmogžudysčių, žyniavimų, ištvirkavimų ir vagysčių… Žmones degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitoms negandoms. Ir jie neatgailavo, kad atiduotų Jam šlovę… Jie piktžodžiavo dangaus Dievui dėl savo skausmų ir vočių, bet neatgailavo dėl savo darbų" (Apr 9, 20 - 21; 16, 9, 11).

Galiausiai jie susijungs, kad pabaigtų tą darbą, kurio neužbaigė rusai su savo sąjungininkais. Tačiau šį kartą vietoje Dievo Tėvo jie sutiks Jo Sūnų!

Paskutinis bandymas per holokaustą

Suspaudimų Laikotarpiui pasibaigus, pasaulio tautos susijungs ir bandys nustumti Izraelį į jūrą. Tai, ko Šėtonas nepasiekė persekiojimais, holokaustu, karais ir didele invazija iš šiaurės, dabar jis bandys pasiekti su savo draugais — Antikristu ir netikru pranašu — ir visomis žemės armijomis.

Tačiau mūsų Dievas yra ištikimas. Jis niekada nepamiršta Savo pažadų. Taip, kaip Dievas Tėvas išgelbėjo Izraelį rusų vadovaujamos invazijos metu, Dievo Sūnus išgelbės žydų tautą šios atakos įkarštyje. Iš tikrųjų tą dieną išsipildys Jėzaus žodžiai ir Izraelis džiaugsis Jį matydamas:

"Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmėtai akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai! Štai jūsų namai jums paliekami tušti. Ir sakau jums: nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol tarsite: 'Palaimintas Tas, kuris ateina Viešpaties vardu!'" (Mt 23, 37 - 39).

Tai, ką velnias suplanuoja blogam, Dievas paverčia į gera. Atminkite, kad Suspaudimų Laikotarpio pabaiga žymi Dievo pažadėtų Izraeliui 490 metų pabaigą. Prisiminkime, kas tada įvyks:

"Septyniasdešimt savaičių(490 metų) skirta tavo tautai ir tavo šventam miestui, kad užbaigtų nusikaltimą, padarytų galą nuodėmėms, atliktų sutaikinimą už nedorybes, įvestų amžiną teisumą, užantspauduotų regėjimus bei pranašystes bei pateptų patį švenčiausiąjį"(Dan 9, 24).

Jei jūs tai skaitote iš karto po Paėmimo, tai pagal pranašą Zachariją(kuris Dievo įkvėptas rašė daugiau nei prieš 2000 metų), iki šios pranašystės išsipildymo liko septyneri metai. Kai pasaulio tautos susirinks kovoti prieš Izraelį, norėdamos užbaigti tai, ką su savo sąjungininkais pradėjo rusai, prieš juos išeis netikėtas priešininkas, ir žmogaus planai staiga žlugs:

"Tada Viešpats kariaus prieš anas tautas, kaip kariavo mūšio dieną. Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis — iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita — į pietus… Viešpats karaliaus visai žemei… Aš sunaikinsiu tautas, sukilusias prieš Jeruzalę, o Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams išliesiu malonės ir maldos dvasią. Jie žvelgs į mane, kurį jie perdūrė, apraudos, kaip aprauda vienintelį sūnų, ir liūdės, kaip liūdi, netekę pirmagimio" (Zch 14, 3 - 4, 9; 12, 9 - 10).

Prieš du tūkstančius metų Izraelio tauta atmetė Jėzų, kai Jis nužengė nuo Alyvų kalno. Šį kartą, kai Viešpats vėl stovės ant to paties kalno, Izraelis Jį priims. Dabar vietoje kenčiančio Mesijo, prisiėmusio pasaulio nuodėmes, Jis ateis jėgoje ir šlovėje, kad įtvirtintų Savo amžinąją karalystę, kurios pirmieji 1000 metų praeis čia, žemėje. Pranašai mums kalba, kad tai įvyks septynerių metų pabaigoje po Armagedono mūšio. Šio teismo metu bus įtvirtinta naujoji karalystė ir nuodėmės bei nusižengimai pasibaigs. Tik tikintieji Kristumi bus įleisti į šią karalystę. Galiausiai visi 490 metų uždaviniai bus įvykdyti. Izraelis atpažins savo Mesiją. Nuodėmės nebebus ir prasidės amžinas teisumas.

Jūs galite būti šios karalystės dalimi

Vis dėlto karalystės pažadai nėra skirti tik Izraeliui. Jie skirti ir jums, jei tikėsite. Per Dievo malonę (nesvarbu, ar jūsų žemiškas kūnas išgyvens iki antrojo atėjimo, ar ne) jūs galite būti šios karalystės dalimi, jei priimsite Jėzų kaip savo Gelbėtoją. Biblija mums sako, kad už tikėjimą Jėzumi Suspaudimų metu daugelis sumokės žemiškomis gyvybėmis. Tačiau Dievas bus su jumis kiekviename žingsnyje. Ir jei būsite ištikimas Jam, tai, baigiantis septynerių metų laikotarpiui, patirsite vieną iš nuostabiausių istorijos momentų:

"Tuo laiku pakils Mykolas… Tada tavo tauta bus išgelbėta — kiekvienas, kuris bus įrašytas knygoje. Daugelis miegančių žemės dulkėse pabus: vieni — amžinam gyvenimui, kiti — amžinai paniekai ir gėdai. Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą — kaip žvaigždės per amžių amžius" (Dan 12, 1 - 3).

"Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti. Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, ir neėmė ženklo sau ant kaktos ar rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų" (Apr 20, 4).

Taip pat gali būti, kad jūs niekada nepažinsite mirties ir, tiesiog būdamas žemėje, įžengsite į tūkstantmetę karalystę bei prisijungsite prie tų, kurie paguldė gyvybes už savo tikėjimą. Jei taip atsitiktų, pamatytumėte Jėzų savo akimis:

"Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; Jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant Jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik Jis pats. Jis apsirengęs kraujyje pamirkytu drabužiu ir Jo vardas — Dievo Žodis. Paskui Jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš Jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuo Jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležine lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant Jo drabužių ir ant strėnų užrašytas vardas: "KARALIŲ KARALIUS IR VIEŠPAČIŲ VIEŠPATS""(Apr 19, 11 - 16).
 

Jonas Auksaburnis. Apie Susaną
Atsakymai: Bažnyčios paėmimas
Papildomi atsakymai apie Paėmimą
Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos
Fokso kankinių knygą: Kruvinoji Meri
Mauragis: Fatališka klaida
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Susanos istorija
Palikti
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Biblijos skiltis
Vartiklis