Marius Kuitniauskas. Eilėraščiai

Apie autorių

Marius Kuitniauskas - blogeris, darbuojasi Rasytojas.lt tekstų rašytojų agentūroje, kurdamas įvairius tekstus internetui: SEO straipsnius; straipsnius žiniasklaidai ir pan. Pagrindinės temos - interneto verslas, tinklaraščiai, tekstų rašymas, interneto reklama, SEO. Rašo nuo 1998 m.
Save pristato taip:  interneto šelmis, kuris nuolatos vaidenasi SEO ir interneto rinkodaros sluoksniuose.

 Laiškais prisnigo ryto plaukai -
 Dabar jie spalvoti :
 Žali, tamsiai mėlyni
 Ir kruvini - raudoni.
 Laiškai tirpsta šaltoj
 Žiemos saulėj,
 O per kūną varva
 Vaivorykštė...
 Netruks apšerkšnyti
 Ryto langai -
 Atsibusiu baltuose ledo
 Rūmuose
 Ir žiūrėsiu, kaip
 Laiškais prisnigo ryto plaukai...
    1998 01 20
 Iš lentų
 Išlindusios
 Vinių
 Galvos
 Norėjo skristi
 Į Bostoną -
 Diversantės *..
 Geriu arbatą
 Ir laukiu
 Karo...
    1997 11 04
 Po stalu, stenančiu ir kretančiu
 Susirangė
 Šarangė varangė –
 Narcizo žiedas skaudančia
 Galva...
 Jo pirštais ir plaukais
 Varvėjo rasa.
 Tyliai. Tyliai...
 Nusviro narcizo lapai,
 Apsivijo liemenį
 Ir dievino jį, garbino jį
 Norėdamas pasmaugti...
 Iš meilės gal?..
 O gal ir iš nostalgijos
 Ar bejėgiškumo?..
 Nuleido narcizas akis –
 Jis jautėsi vienišas,
 O pasenusios stalo kojos
 Jam atrodė,
 Lyg kalėjimo sienos.
 O gal kaip svetimos
 Šventyklos kolonos?..
 Po mano stalu
 Guli nuvytęs narcizas –
 Nepaėmiau jo ir nepamerkiau.
 Priešingai, jis savo
 Meilės karakystę surado
 Šiukšliadėžėj, pilnoj narcizų...
    1998 03 10
 Nežinojau, kur įšėjo
 Stiklo šukės.
 Vakar...

 Kas padės tau
 Susipint kasas
 Rytais?
 Kas nubrauks tau
 Ašaras, kai
 Lysi?..

 Šiandien išeinu ieškoti,
 Tolstančio tavo
 Veido...
    1998 01 09
 Išėjo vaikai į dykumą –
 Laimės ieškoti.
 Juos pasitiko g y v e n i m a s...
 Neša nepaneša didelį akmenį
 Ant gležnų savo pečių
 Sausros iškankintas pavasaris.
 Jo prakaitas krinta rasa,
 Bet nėra kam ja mėgautis.
 Išdžiuvusi žemė savo duoklę pasiima...
 Jie ėjo ilgai ir kantriai
 Gaivindami leisgyvę žemę,
 Kol subolavo saulėje
 Jų balti kaulai.
 Nors ir daug jie nuėjo,
 Iš paskos nesekė nė vienintelė
 Gyva oazė...
    1998 02 09
 Vis sminga,
 Sminga ir sminga
 Gilyn į mano kepenis
 Didžiuliai varnos
 Nagai
 (Ereliai pas mus
 Seniai jau
 Išgaudyti)...
 Desperatiškai dreba
 Apatinis žandikaulis,
 O liežuvis suka
 Savo beprotybės ratus.
 Vis labiau sunkiasi
 Pro žilstančius
 Smilkinius
 Iš skausmo klykiantys
 Smegenys...
    1998 01 16
 Niekais nuėjo mano pasiklydę žodžiai.
 Jaučiau – taip bus...
 Niekais nuėjo nykūs mano žvilgsniai.
 Gana seniai žiūriu į tuštumą...
 Veltui paleidau į pasaulį
 Ne vieną nuodėmingą mintį...
 Dabar gailiuos – tokia tradicija
 (Nors nebėra jau ko gailėtis).
 Einu kažkur namų stogais,
 Einu pavargęs, alkanas,
 Einu į nežinią,
 Nes negaliu stovėti –
 Reikia eiti...
    1998 02 09
 Ištryško viduržiemį karštas šaltinis.
 Jo vandeniu žmonės
 Plovė akis.
 Jo vandeniu žmonės
 Žudė kitus...
 Vertė sienas į istorijos dulkes,
 Vertė tironus nuo jų
 Paauksuotų sostų,
 Vertė sušaudytus kūnus
 Į krauju sudrėkintas duobes.
 Vertė viską šiukšlynan
 Palikdami tik savo kančias...
 Žmonės džiaugėsi karštu šaltinio vandeniu,
 O vietiniai ŠILUMOS TINKLAI
 Su savo įranga laukė.
 Laukė ilgai...
    1998 02 09
 Iš mirštančio Vaidevučio lūpų
 Sužinojau, kad ryto rytoj nebus,
 Kad motina nebegirdys manęs
 Savo karštu pienu…
 Saulė tekės ir vėl leisis,
 Bet bus naktis –
 Gal ne tik man vienam…
 Užtrauk užuolaidas, mama,
 Nenoriu, kad mano kančią
 Pamatytų žvaigždės –
 Savo spindėjimu
 Jos juoksis iš manęs,
 Savo plaukais badys
 Apkramtytas mano lūpas,
 O ąžuolas kieme stovės bejėgis –
 Savo plikomis šakomis
 Jis negalės manęs paslėpti –
 Dabar juk viduržiemis…
 Gaila tik, kad ryto rytoj nebus,
 O vaidevučių jau mirė tūkstančiai
 Ir dar mirs – aš vienas jų…
    1998 02 08
 Atsiprašiau lūžusios rankenos
 Už eilinį bandymą
 Įsilaužti į savo
 Egzistencijos šventovę.
 Atsiprašiau jos, bet ji neatleido...
 Nežinau kelintam sapne
 Mačiau save lipantį kopėčiom,
 Skaldantį akmenis
 Ar skriejant žuvėdra
 Virš neramaus vandenyno.
 Nežinau kelintą kartą
 Įkyrus žadintuvo skambutis
 Surišo vėl mane
 Aštuoniolikai valandų
 (dabar miegu tik
 6 valandas per parą).
 Nežinau kur einu,
 Ką darau,
 Ko tikiuos,
 Kaip mąstau,
 Kuo gyvenu,
 Kol vėl grįšiu atgal,
 Kad galėčiau dar kartą sakyti:
 Nežinau kelintame sapne
 Kelintą kartą
 Kur einu...
 Tai dažniausiai būna
 Po 6 valandų laisvės,
 Už kurią moku
 18 valandų kalėjimu.
 Atsiprašau...
    1998 03 10
 
 Žalia rasa žibėjo
 Pavasario naktys,
 Kai stovėjau vienas
 Dangaus maiše
 Ir ilgėjausi
 Negrįžusių paukščių.
 Kažkur giliai aidėjo
 Lakštingalų suokimas –
 Dar iš praeito pavasario,
 Bet niekaip negalėjau
 Suprasti tylos,
 Užsivėrusios aukštai
 Virš mano galvos.
 Niekur nėjau – stovėjau
 Ir laukiau ryto…
    1998 03 13
 Krūtine ritasi verdančios ašaros
 Tyliai tirpdamos,
 Tyliai kankindamos,
 Tyliai mylėdamos…
 Niekas jų nenušluosto –
 Visos nosinės permirkusios
 Nuo sūrių dirbtinių ašarų,
 Kurios bangomis ritasi
 Matant kitų raudojimą,
 Girdint kitų kūkčiojimą,
 Jaučiant kitų skausmą…
 Tik ant krūtinės išnykdamos
 Vidun patekt bandžiusios
 Deimanto tyrumo akys
 Taip ir dingsta kažkur –
 Gal virsta krentančiom žvaigždėm?..
    1998 03 31
 Jie mylisi tyliai
 Ir geria saikingai,
 Su gilia nostalgija
 Žvelgia į laiką,
 Sudrausmina gatvėj
 Neklaužadas
 Ir ryja aštrias
 Ašarų ašakas.
 Pradžioje buvo
 Mostas,
 Pastūmėtas į erdvę
 Potencijos;
 Dabar yra mintys
 Kartais štilio,
 O kartais tornado
 Pavidalu.
 Jų akys užmerktos,
 O pirštai pamėlę
 Nuo šalčio
 Rezonuoja į
 Amžinąjį ledą.
 Kada beklausytų
 Vargonų, ašaros
 Trykšta kaip kraujas
 Iš nukirstos rankos…
 Jie baigia save
 Dalindami
 Labdaros žvilgsnius
 Ir šnabždėdami
 AMEN.
    1997 12 04
     LOLITAI…
     I
 Neskambės tavo juokas daugiau,
 Mano mažoji Lolita,
 Nebegirdėsiu tavo gyvo čiurlenimo –
 Plausi nesiskūsdama kelio dulkes…
 Nebematysiu tavo rankų daugiau –
 Su šaknim jas išrovei
 Kartu su mano širdim.
 Dabar aš kraujuoju,
 Skęstu savo bejėgiškumo jūroje,
 O tu juokies kažkur :
 Ten, aukštai, už akmens,
 Bet jau nebe man
 Ir nebe sau…
 Tu miršti kartu su manim,
 Mano linksmoji LOLITA…

     II
 Netikėjau, kad mirsi,
 Bet maža buvo vilties,
 Kad gyvensi
 Mano lūpose,
 Mano akyse,
 Mano širdy.
 Netikėjau, kad tavęs nebeliks,
 Netikėjau…
 Taip pat kad išgaruosiu
 Niekada nemaniau…
 Aš skardinė, tuščia alaus skardinė
 Vidury gatvės.
 Tu atbėgsi – aš noriu,
 Kad nuspirtum basa savo koja,
 Kad sutraiškytum,
 Kad sunaikintum…
 Bet iš kažkur atpupsėjęs
 Senoviškas medinis automobilis
 Sudraskė mane menką
 Ir tuščią…
 Aš norėjau, kad mane nužudytum,
 Bet netikėjau, kad tai padarys
 Tavo šešėlis…

      III
 Išbėgai jau į dykumą,
 O tavo brolis vėjas
 Šlavė tavo pėdas –
 Neleido paskutinį kartą
 Jų pabučiuoti.
 Girdėjau tūkstančius,
 Gal milijonus
 Krykščiančių žvaigždžių –
 Jų juokas trupino
 Mano mintis…
 Žiūrėjau tolumon,
 Kur nakvoja vėjai,
 Tikėdamas ant jų sparnų
 Išvyst TAVE…
 Pabėgai nuo mano širdies,
 Nors tavo žavesys
 Ir karštos pėdos
 Liks ten amžiams.
 Pabėgai, bet kas vakarą
 Aš kviesiu tave grįžt…

     IV
 Kopiau aštriais kalnų šlaitais,
 Driežai lig šiolei laižo
 Mano kraują –
 Vijausi savąją svajonę,
 Kuri kažkur ištirpo
 Saulei nusileidus.
 Klampojau pre bekraštes pelkes
 Dumbke paniręs lig krūtinės,
 Kartais net dusdamas
 Nuo pelkių dvasių –
 Sekiau paskui savo viltį.
 Ėjau siaurutėm miesto gatvėm,
 Ne akmenim grįstom,
 O kaukolėm,
 Alsuodamas užnuodytą
 Nelaisvės orą,
 Kas žingsnis regėdamas
 Baisias kančias
 Ir dirbtinį juoką –
 Ėjau paskui savo širdį
 Ir toliau dar eisiu…
 Eisiu, kol ištart su ašarom
 Akyse galėsiu: mano LOLITA…

      V
 Kodėl dingai iš mano sapno,
 Kodėl pabėgai
 Palikusi mane iš ilgesio numirti?
 Kodė išblyškai,
 Išblukai, kaip vėjy plazdantis
 Sušaudytas megztinis?..
 Kodėl?..
 Matau dabar tiktai lėtai
 Per grindinį
 Ropojančią senutį elgetą,
 Iš baimės susigūžusią
 Ir bijančią pratarti žodį
 Suvažinėti grasančioms mašinoms.
 Bailiam jos žvilgsny
 Atpažįstu jau save…
 Kodėl paleidai viską vėjais,
 Kai galėjai būti demonu,
 Valdovu, viešpačiu?..
 KODĖL?..
 Turbūt jau per vėlu tavęs
 To klausti…

      VI
 Tas vakaras buvo tamsesnis
 Už visas naktis
 Per tuos metus,
 Kai gulėjau galvą
 Ant vagos krašto padėjęs
 Ir laukdamas, kol užars,
 Užakės ir užsės.
 Tą vakarą danguje švietė
 Jau nebe žvaigždės,
 O užgesusių tavo akių
 Šešėliai…
 Žiūrėjau į juos pro ašaras,
 Riedančias širdim
 Ir plikinančias skruostus…
 Žiūrėjau,
 O lūpos kartojo
 Mylimos moters sinonimą –
 LOLITA…
    1998 03 16

Skaitiniai ir poezija
Pranciška Regina Liubertaitė. Dūžtantys miražai
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Siūlai, siūlai susivykite...
Paslaptingas reiškinys: hyper-pasakojimas
V. Šmitas. Kaip mes kūrėme pasaulį
Rašyk, kad šviestų pro eilutes...
Edgaras Keretas. Venera
Fantastikos skyrius
Filosofijos skiltis
Poetinės Vizijos
NSO puslapis
Vartiklis