40 šventųjų chadisų

1 dalis  |  2 dalis  |  3 dalis              

2 dalis

H. 14. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė:

Alachas turi nesuskaičiuojamą skaičių angelų, kurie žvalgosi aplink ieškodami susirinkimų, kuriuose minimas Alacho vardas: jie susėda su jais ir ratu suglaudžia sparnus užpildydami tai, kad yra tarp jų ir žemesniojo dangaus. Kai [žmonės] išsiskirsto, [angelai] pakyla ir nuskrenda į dangų. Jis [Pranašas] sakė: Tada Alachas jų klausia, nors ir daugiausia apie juos žino: Iš kur atvykote? Ir jie pasako: Atvykome nuo kai kurių Tavo tarnų žemėje: jie šlovina Tave, garbina tave, paliudydami, kad nėra kito dievo be Tavęs, meldžiasi Tau ir prašo Tavo malonės. Jis tarė: Ir ko jie Manęs prašo? Jie sako: Jie prašo Rojaus. Jis sako: Ar jie yra matę Rojų? Jie sako: Ne, o Viešpatie. Jis sako: Ir kaip turi būti, kad jie pamatytų Rojų. Jie sako: Ir jie prašo Tavo apsaugos. Jis sako: Nuo ko jie nori apsaugojimo? Jie sako: Nuo Pragaro ugnies, o Viešpatie. Jis sako: Ar jie matę Pragaro ugnį? Jie sako: Ne. Jis sako: Ir kaip turi būti, kad jie pamatytų Pragaro ugnį.

Jie sako: Ir jei prašo Tavo atleidimo. Jis [Pranašas] sakė: Tada jis pasako: Aš jiems atleidžiu ir dovanoju jiems, ko jie prašo, ir suteikiu jiems prieglobstį nuo to, nuo ko prašo apsaugoti. Jis [Pranašas] sakė: Jie sako: O Viešpatie, tarp jų yra toks tūlas, labai nusidėjęs tarnas, kuris tiesiog ėjo pro šalį ir prisėdo su jais. Jis [Pranašas] sakė: Ir jis sako: Ir jam atleidžiu, rasai, kuris sėdi su toliais žmonėmis, neturi kentėti.

H. 15. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė: Alachas sakė:

Esu toks, kaip apie Mane mano Mano tarnas12). Esu su juo, kai jis Mane pamini. Jei jis Mane pamini sau, aš paminiu jį Sau; o jei jis pamini mane susirinkusiems, aš paminiu jį geresniems [nei jis minėjo] susirinkusiems. Jei jis prisiartina prie manęs per rankos ilgį, aš priartėju prie jo per sieksnį. Jei jis eina pas mane pėsčiomis, aš nulekiu pas jį dideliu greičiu.

H. 16. Pagal Ibn Abbas sūnų iš Alacho Pasiuntinio pasakymų gautų iš Viešpačio, kad Jis sakė:

Alachas surašo gerus darbus ir blogus darbus. Tada jis paaiškina [pasakydamas], kad tam, kuris ketino daryti gerą darbą, tačiau jo nepadarė, užskaito tai kaip atliktą gerą darbą, tačiau tam, kuris ketino ir padarė, Alachas užsirašo kaip nuo 10 iki 700 kartų ar dar daugiau geresnį darbą. O tam, kuris ketino daryti bloga, bet nepadarė, Alachas užskaito kaip atliktą gerą darbą, o jei ketino ir padarė, užrašo kaip vieną blogą darbą.

H. 17. Pagal Abu Dharr al-Ghifari iš Alacho Pasiuntinio pasakymų gautų iš Viešpačio, kad Jis sakė:

O Mano tarnai, aš draudžiu daryti spaudimą Man ir uždraudžiau tai tarp jūsų, tad nedarykite spaudimo vienas kitam. P Mano tarnai, visi jūs nuklydote nuo kelio išskyrus tuos, kuriuos vedžiau, tad siekite Manęs ir aš jus vesiu. O Mano tarnai, visi jūs alkani išskyrus tuos, kuriuos aš pamaitinau, tad siekime Mano maisto ir aš jus pamaitinsiu. O Mano tarnai, visi jūs nuogi išskyrus tuos, kuriuos aš aprengiau, tad siekite Mano drabužių ir aš jus aprengsiu. O Mano tarnai, jūs nusidedate dieną ir naktį, ir aš atleidžiu visas nuodėmes, tad siekime Mano atleidimo ir aš jums atleisiu. O Mano tarnai, jūs nedarysite žalos Man, nes darydami žalą man, nedarysite gera Man, kitaip nei darydami man gera. O Mano tarnai, yra pirmasis ir paskutinysis iš jūsų, žmogus ir džinas, tokie pamaldūs, kaip pamaldžiausia kokio žmogaus širdis, kurie nė trupučiu neišplės mano karalystės. O Mano tarnai, yra pirmasis ir paskutinysis iš jūsų, žmogus ir džinas, tokie nusidėję, kaip labiausiai nusidėjusi kokio žmogaus širdis, kurie nė trupučiu nesusiaurins mano karalystės. O Mano tarnai, yra pirmasis ir paskutinysis iš jūsų, žmogus ir džinas, kurie pasikels vienoje vietoje ir paprašys iš Manęs, ir aš duosiu kiekvienam, ko prašė, ir tai nesumažins to, ką turiu, ne daugiau nei adata sumažina jūrą, kai į ją įmetama. O Mano tarnai, tačiau yra darbai, kuriuos aš skaičiuoju už jus ir tada už juos atsilyginsiu, kad šlovinkime Alachą ir tegu tas, kuris rado kitą, tekaltina tik save.

H. 18. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė: Alachas Prisikėlimo dieną pasakys:

O Adomo sūnau, aš susirgau ir tu Manęs neaplankei. Jis sakys: O Viešpatie, kaip aš galėjau Tave aplankyti, kai tu esi pasaulių Valdovas? Jis tars: Ar nežinojai, kad toksai Mano tarnas susirgo ir tu jo neaplankei? Ar nežinojai, kad jį aplankęs būtum radęs Mane prie jo? O Adomo sūnau, prašiau tavęs maisto ir Manęs nepamaitinai. Jis sakys: O Viešpatie, kaip aš galėjau Tave pamaitinti, kai tu esi pasaulių Valdovas? Jis tars: Ar nežinojai, kad toksai Mano tarnas prašė maisto ir tu jo nepamaitinai? Ar nežinojai, kad jį pamaitinęs būtum maitinęs jį su Manim? O Adomo sūnau, prašiau tavęs atsigerti ir Manęs nepagirdei. Jis sakys: O Viešpatie, kaip aš galėjau Tave pagirdyti, kai tu esi pasaulių Valdovas? Jis tars: Ar nežinojai, kad toksai Mano tarnas prašė gerti ir tu jo nepamaitinai? Ar nežinojai, kad jį pamaitinęs būtum girdęs jį su Manim?

H. 19. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė: Alachas sakė:

Puikybė yra mano apsiaustas ir didybė – mano drabužis, ir tą, kuris varžosi su manimi dėl bet kurių jų, nusviesiu į Pragaro ugnį.

H. 20. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė:

Rojaus vartai atsivers pirmadieniais ir ketvirtadieniais; ir bet kuriam [Alacho] tarnui, kuris nesibičiuliauja su nieku kitu, o tik Alachu, bus atleista, išskyrus tam, kuris nesantaikoje su broliu. [Apie juos] jis sakys: Sulaikyk tuodu kol jie nesusitaikę; sulaikyk tuodu kol jie nesusitaikę.

H. 21. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė: Alachas sakė:

Yra trys13), prieš kuriuos būsiu nusistatęs Prisikėlimo dieną: tasai, kuris davė man žodį ir jį sulaužė; tasai, kuris pardavė laisvą žmogų14) ir iššvaistė gautus pinigus; tasai, kuris pasisamdė darbininką, kuris viską padarė, ką reikėjo, ir tam nesumokėjo atlyginimo.

H. 22. Pagal Abu Said, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė: Alachas sakė:

Tegu nė vienas jūsų nesumenkina savęs. Jie sakė: O Alacho Pasiuntiny, kad gali kuris nors mūsų menkinti save? Jis pasakė: jei tasai turi pasakyti kažką liečiančio Alachą, tačiau [to] nepasako, tai Alachas Prisikėlimo dieną jo paklaus: Kas sutrukdė pasakyti kažką apie tai ir tai? Tasai pasakys: [Tai buvo] dėl žmonių baimės. Tada Jis tars: Tai Aš, kurio turėjai bijoti labiau.

H. 23. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė: Alachas sakė: Alachas Prisikėlimo dieną pasakys:

Kur tie, kurie vienas kitą myli per Mano šlovę? Šiandien aš turėčiau jiems suteikti paunksnę savojoje paunksnėje; tai diena, kai nėra jokių paunksnių, o tik Mano paunksnė.

H. 24. Pagal Abu Hurayrah, sakiusiu, kad Alacho Pasiuntinys sakė: Alachas sakė:

Jei Alachui patinka [Jo] tarnas, jis pasišaukia Gabrielių ir taria: Man tasai patinka, tad mylėk jį. Jis [Pranašas] tarė: Tad Gabrielius jį pamilsta. Tada jis [Gabrielius] sušunka danguje: Alachui patinka tasai, tad pamilkite jį. Ir dangaus gyventojai jį pamilsta. Jis [Pranašas] sakė: Tad jo priėjimas yra paruošiamas žemėje. Ir jei Alachui nepatinka [Jo] tarnas, jis pasišaukia Gabrielių ir taria: Man tasai nepatinka, tad nemylėk jo. Tad Gabrielius jo nemyli. Tada Gabrielius sušunka danguje: Alachui nepatinka tasai, tad nemylėkite jo. Jis [Pranašas] sakė: Tad jie nemyli jo, ir nepriėmimas yra parengtas jam žemėje.


Paaiškininimai

12) Kitas galimas vertimas būtų: „Esu toks, kokiu Mane esant tikisi Mano tarnas“. Prasmė ta, kad atleidimas ir atgailos priėmimas yra tokie, kaip Alacho tarnas tiki tuo.

13) t.y., trys žmonių tipai.

14) t.y. žmogų, paverstą kito vergu ir parduotą.

40 an-Navavi chadisų
Pranašas Mahometas
Koranas. Dana Medinoje
Šiitai, sufijai ir kiti
Sukantis aplink sufizmo pavadinimą
Islamo mokslas: Omaro Chajamo laikmetis
Islamas: Laisva valia ir determinizmas
Sufi ir Sabatėjo Sevi paralelės
G. Beresnevičius. Baubas, maumas ir babaušis
E. Blavatskaja. Skaičius septyni
Mahdi: Paskutinysis šviesuolis
Didysis bastūnas Chodža
Jėzus Kristus musulmonams
Pranašų nenuodėmingumas
Izmailizmo istorija
Judėjai
Filosofijos skiltis
Religijos sritis Vartiklis