Islamo vystymasis

40 an-Navavi chadisų

 1-5   6-10   10-15   15-20   20-25   25-30   30-35   35-40 

Islamo pagrindai yra du: Knyga ir Sunna (chadisai). Pranašo žodžiai prilygsta Jo žodžiams ir jiems būtina paklusti. Tačiau chadisai, kuriuose tėra paties sachabo (Pranašo bendražygių) mintys, nepriimtini. Sachabo sprendimai lygūs kitų musulmonų sprendimams.

„Ir pasiuntėme tau priminimą, kad paaiškintum žmonėms, kas jiems perduota“, an-Nachl, 44
„Ir pasiuntė pasiuntinį tarp prasčiokų, kuris skaito jiems jų paskirtį ir apvalo juos, ir mokorašto bei išminties“, al-Džuma, 2
„Turėjote Alacho pasiuntinyje gerą pavyzdį“, al-Achzab, 21

Tačiau dėl nerimto ankstyvojo Islamo valdovų požiūrio į chadisų išsaugojimą ir neriboto jų "skleidimo" iš sachabų ir tabi`inų (sachabų pasekėjų) pusės, jų likimas liūdnas. Viena, kalifai draudė chadisų užrašymą ir apskaitą, degindami kiekvieną surastą puslapį - ir tai buvo užmiršimo, pakeitimų ir iškraipymų pagrindu. Kita, Pranašo bendražygiai didžiuodamiesi tuo, kad bendravo su Juo, gerbiami kalifų ir tautos, išsakydavo daugchadisų. Kai kurie jų net neigė Korano ajatus.

Tad mokslininkai įkūrė du mokslus, „Ridžal“ ir „Diraja“, kad atskirtų teisingą chadisą nuo netikro, patikimą nuo nepatikimo. Šiitai be chadiso perdavėjų (sanadų) sąrašo būtinasąlyga laiko suderinimą su Korano tekstu.

Chadisų terminija

Asl - chadisų rinkinys, kurį sudarė girdėjęs arba iš girdėjusio (tai yra paimtas ne iš knygų).

Aschab idžma - imamų pasekėjai buvę tokie patikimi, kad jų perduoti chadisai neabejotinai tikri. Jų yra 18 - 6-i imamų Bagiro ir Sadigo, 6- i - imamo Sadigo ir likusieji 6-i - imamų Kazimo ir Ryzos.

Usul arbamija - 400 pagrindų. Nuo Pranašo mirties iki 12-o imamo pasislėpimo sudaryta daug chadisų rinkinių, tarp kurių žinomiausiu 400. Jie yra pagrindas 4-ioms pirmosioms gerbiamoms šiitų knygoms, „kutub arba“.

Siga - žmogus, kurio žodžiais galima pasitikėti.

Džavamė - chadisų rinkiniai, kuriuose chadisai sudėti pagal visas šariato sritis. Kai kuriuose jų be chadisų pagal fikha, yra ir skirtų kitiems islamo klausimams. Pirmieji 4-i šiitų džavamė: „Kafi", Man la yahzupuhu al-fakih“, „tahzib al-Achkam“, „Istibsar“.

Chadisas - pranašo ar Imamo žodžiai. Šiitai „rivajat“ ir chadisus laiko lygiais, nors kai kas juos skiria.

Chadisas sahih - teisingas chadisas, kurio patikimų (12-os imamų) perdavėjų grandinė neginčijama ir siekia Pranašą.

Chadisas chasan - geras chadisas, kurio perdavėjų (vertų pagarbos šiitų) grandinė siekia Pranašą, tačiau nėra tiesioginio paaiškinimo apie jų teisingumą.

Chadisas muvassak - patikimas chadisas, kurio perdavėjų (kuriems yra paaiškinimai apie jų patikimumą, net jei jie imamato atstovai) grandinė siekia Pranašą

Chadisas daif - silpnas chadisas, neturintis kai kurių sahih, chasan ar muvassak požymių.

Chadisas mursal - chadisas, kurio isnade (perdavėjų grandinėje) nėra kai kurių perdavėjų.

Ravi - skelbėjas, Pranašo, neklystančio ar imamo pasekėjo chadiso ir chabaro perdavėjas.

Silsila - grandinė.

Sanada - tai, kuo patikima, įrodymas. Tie, kurie liudijo chadisą.

Ridžal mokslas - perdavėjų duomenų nagrinėjimas nustatant, ar galima priimti jų liudijimus.

Pastabos:
Įtraukiamas tik tekstas [be an-Navavi komentarų]
Paaiškinimai dažniausiai pateikiami laužtiniuose skliaustuose tiesiai tekste;
Praleidžiami pašlovinantys žodžiai paminėjus Alacho ar gerbiamųjų vardus - taupymo tikslais.
Praleista nuorodos į chadisų šaltinius (sanada).

 1-5   6-10   10-15   15-20   20-25   25-30   30-35   35-40 

40 an-Navavi chadisų

Vardan Alacho, maloningojo, kilniaširdžio!

"Ir paimk, ką pasiuntinys tau atnešė", 
šv. Koranas 

Imamo an-Navavi pratarmė

Šlovė Alachui, Pasaulių valdovui, amžinajam dangaus ir žemių saugotojui, visų gyvų būtybių šeimininkui, siunčiančio Pasiuntinius, kuriems pavesta tikrais apreiškimais ir regimais įrodymais aiškinti ir skleisti religijos įstatymus. Išaukštinu jį už jo kilniaširdingumą ir prašau padidinti palankumą bei maloningumą. Sakau, kad nėra kito dievo be Alacho, kuriame nėra sudedamųjų, Vienintelio, Nugalėtojo, Gailestingojo, Atleidžiančio; ir sakau, kad mūsų šeimininkas Mahometas, jo tarnas ir Pasiuntinys, jo Išrinktasis ir Pamiltasis. Geriausiasis iš sutvertųjų, pagerbtas švenčiausiuoju Koranu, nesibaigiančiu stebuklu visiems laikams, savo sunomis nušviečiantis dvasinius pasekėjus, mūsų šeimininkas Mahometas išrinktas už žodžio raiškingumą ir religinę kantrybę.

Tad, mus pasiekė Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Masud, Muaza ibn Džabala, Abu d- Darba, Ibn Umar, Ibn Ababs, Anas ibn Malik, Abu Huraira ir Abu Saida al-Hudri liudijimai, per daugelį paliudijimų grandinių ir skirtingais variantais, kad Alacho pasiuntinys pasakė: - Kas įsimins ir išsaugos mano tautai jos religijos 40 chadisų, tą Alachas prikels Teismo dieną kartu su įstatymo ir religijos žinovais. Kita versija sako: "Alachas prikels jį kaip įstatymo ir religijos žinovą", o Abu d-Darba versijoje - "teismo dieną jį užtarsiu ir liudysiu"; Ibn Masud versija tvirtina - "ir jam bus tarta - įeik pro bet kuriuos pasirinktus Rojaus vartus"; Ibn Umar versijoje - "Bus įtrauktas į vieną sąrašą su religijos žinovais ir prikeltas kartu su kankiniais". Bet chadisų žinovai sutarė, kad šis yra silpnas chadisas, nors ir žinomas keliais variantais.

< ... >

Visi, norintys pasiekti anapusinį pasaulį, privalo žinoti šiuos chadisus, nes jie paliečia labai svarbius klausimus ir duoda nurodymus visoms paklusimo formoms - tai supranta bet kuris, apie tai pamąstęs. Alachu remiuosi, juo pasitikiu ir įduodu save į jo rankas, šlovė jam ir pagarba, ir tegu dovanoja jis mums sėkmę ir saugo mus [nuo klaidų].


1 chadisas

Liudijant tikratikių emyrui [tai kalifų titulas] Abu Hafsa Umar ibn al-Hattaba [antrasis kalifas] sakius:
Girdėjau Alacho pasiuntinį tariant:
Visi veiksmai numatomi; kiekvienam duodama pagal ketinimus. Tad persikeliančiajam [religiniu tikslu, pvz., iš Mekos į Mediną] dėl Alacho ir jo Pasiuntinio, tai bus dėl Alacho ir jo Pasiuntinio; o persikeliantis dėl pasaulietinės naudos ar vedybų, dėl to ir bus.

Pastaba:
Visa, ką mes darome, turi būti skirta Alachui, t.y., ką bedarytume, turime įsitikinti, kad tai Jam priimtina ir nesikerta su jo Valia. Geras darbas su blogu ketinimu mums neduos jokio privalumo Anapus.

2 chadisas

Liudijant Umar [antrajam kalifui] sakius:
Kartą sėdint su Alacho pasiuntiniu, pasirodė asmuo nepaprastai baltais rūbais ir nepaprastai juodais plaukais ir neturėjo jokių ilgos kelionės požymių - ir kurio nė vienas nepažinome. Jis prisiartino ir prisėdo prieš Pranašą. Keliais palietęs šio kelius ir delnus uždėjęs ant klubų, tasai tarė:
- O Mahometai, papasakok apie islamą!
Alacho pasiuntinys kalbėjo:
I- slamas reiškia - tvirtinti, kad nėra kito dievo be Alacho ir kas Mahometas yra Alacho pasiuntinys; melstis ir sumokėti zakatą [vargšų mokestį imamą nuo pelno ir išdalijamą neturtingiesiems]; pasninkauti Ramadano metu ir apsilankyti Name [Kaaba ir šv.Mekos mečetė], jei jis tai pajėgus padaryti.
Tasai ištarė:
- Teisingai pasakei!
Ir mes nustebome išgirdę, ko jis klausė [Pasiuntinio] ir tvirtino, kad šis pasakė teisingai.
Tada tasai prašė:
- Dabar papasakok man apie imaną ["imanas" dažnai verčiamas kaip "tikėjimas"].
Jis atsakė:
- Tai reiškia - tikėti Alachu, jo angelais, jo knygomis, jo pasiuntiniais ir Teismo diena; tikėti dieviškąja paskirtimi tiek gerais, tiek blogais [darbais].
Tasai ištarė:
- Teisingai pasakei! - ir dar prašė, - Papasakok man apie ihsaną [čia naudotas ypatinga religine reikšme/ Įprasta žodį versti gėriu, gerais darbais ir pan. Šaknies reikšmė būtų "daryti tobulai"].
Jis pasakė:
- Tai reiškia - nusilenkti Alachui tarsi jį matytum; juk net nematant jo, jis regi tave.
Tasai prašė:
- Dabar papasakok apie Metą [Tesimo dieną].
Jis pasakė:
- Klausiamasis daugiau nepažįsta klausiančiojo.
Tasai prašė:
- Papasakok man apie jo pasireiškimus.
Jis pasakė:
- Vergei gims jos ponia [
*]. Išvysi basus, nuogus, be vilties piemenis besivaržančius statant aukštus namus.
Tada tasai nuėjo, o aš kurį laiką dar pasilikau. Ir tada jis prašneko:
- O Umar, ar žinai, kas klausinėjo?
- Alachas ir Pasiuntinys geriau žino viską, - atsakiau.
- Tai buvo Džabril, atėjęs pas tave pamokyti tavojo tikėjimo.

Pastaba:
* al-Navavi pateikia keletą posakio interpretacijų. Pvz., vergėms gims vaikai, tapsiantys laisvi, ir, tokiu būdu, bus savo tėvų šeimininkais. "ama", dažnai verčiamas kaip vergė, gali reikšti ir bet kurią moterį [visi mes vergai arba Alacho tarnai]. Tada galima versti "Moteriai gims jos šeimininkas", t.y. bus laikai, kai vaikai tiek negerbs tėvų, kad elgsis su jais kaip tarnais. "Rabba" (ponia) gali apimti ir "rabb" (šeimininkas) reikšmę.

Pastabos:
Islamiškas sėdėjimo paprotys - klubus, kurie yra awrah kūno dalis, galima liesti, jei jie uždengti.
Neleistina pasakyti, kiek laiko liko pasauliui, nes tai težino Alachas. Bet leistina kalbėti apie pabaigos ženklus.
Džabril - tai archangelas Gabrielius.

3 chadisas

Liudijant Abu abd ar-Rachman Abdullah, Umar ibn al-Hattab sūnui, sakius:
Girdėjau Alacho pasiuntinį tarus:
Islamas laikosi ant penkių [stulpų]: sakymas, kad nėra kito dievo be Alacho; Mahometas - Alacho pasiuntinys; zakato mokėjimas; aplankyti Namą ir pasninkauti Ramadano metu.

4 hadisas

Liudijant Abu abd ar-Rachman Abdullah ibn Masud sakius:
Alacho pasiuntinys, jis teisingas ir juo tikim, tarė:
Iš tikro, kiekvienas mūsų sutveriamas motinos pilve - 40 d. kaip sėkla; po to tiek pat laiko kaip kraujo gumulėlis; po to tiek pat laiko kaip kūno darinys; o to pas jį pasiunčiamas angelas, įkvepiantis gyvybę ir kuriam duoti 4 priesakai: įrašyti jo egzistavimo priemones ["risk" turi atmainas "duona kasdienine", "likimas"], jo gyvenimo trukmę, jo darbus, ir bus jis laimingas ar nelaimingas. Prisiekiu Alachu, be kurio nėra daugiau dievų, iš tikrųjų, kiekvieno mūsų veiksmai kartais prilygsta veiksmams patekusių į Rojų, Nes jis jam ranka pasiekiamas, kai, kas paskirta, vadovauja jam, ir jo poelgiai tampa panašūs papuolusio į heeną - ir jis ten patenka; kito poelgiai kartais panašūs papuolusio į heeną, nes ji ranka pasiekiama, kai, kas paskirta, vadovauja jam, ir jo poelgiai tampa panašūs papuolusio į Rojų - ir jis ten patenka.

Pastaba:
Po 120 dienų nutraukti nėštumą yra žmogžudystė. Žmogaus gyvenimas užrašomas prieš jam gimstant.

5 hadisas

Liudijant tikratikių motinai [Pranašo žmonai] Umm Abdullah Aiši sakius:
Alacho pasiuntinys tarė:
Jei kas įneš naujovę į mūsų reikalą, kur jai ne vieta, ji bus atmesta.

Pastaba: Vienoje versijoje parašyta: Jei kas padarys veiksmą nesuderinamą su mūsų reikalu, jis bus atmestas.

40 Kudsi chadisų
Šiitai, sufi ir kiti
Nežinomojo pažinimas
Mahdi: Paskutinysis šviesuolis
Pranašas Mahometas - islamo pradininkas
Imamai ir Hasano įpėdinis Kiya Buzurg Ummid
"Kalnų Senis" - Sayyidna Hasan Bin Sabbah
Regima ir neregima Ibn Arabi įtaka
Jėzus Kristus musulmonams
Islamo mokslas: Omaro Chajamo laikmetis
Sukantis aplink sufizmo pavadinimą
Asasinai, šiitai-izmailitai
Musulmonų brolijos
Jumoras islame
Vartiklis