Hello, World!

Skiriama visiems, kurie kada nors mokėsi C kalbos Vidurinė mokykla (High School/Jr.High)

10 PRINT "HELLO WORLD"
20 END

Universitetas: pirmas kursas (First year in College)
program Hello(input, output);
 begin
  writeln('Hello World')
 end.

Universitetas: paskutinis kursas (Senior year in College)
(defun hello
 (print
  (cons 'Hello (list 'World))))

Žalias profesionalas (New professional)
#include 

void main(void)
{
 char *message[] = {"Hello ", "World"};
 int i;

 for(i = 0; i < 2; ++i)
  printf("%s", message[i]);
 printf("\n");
}

Prinokęs profesionalas (Seasoned professional)
#include 
#include 

int main()
{
 string str;

 str = "Hello World";
 cout << str << endl;

 return(0);
}
Programuotojas-ekspertas (Master Programmer)
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include "pshlo.h"
#include "shlo.hxx"
#include "clsid.h"
#include "mycls.hxx"

int _cdecl main(int argc, char * argv[])
{
 HRESULT hRslt;
 IHello *pHello;
 ULONG ulCnt;
 IMoniker *pmk;
 WCHAR wcsT[_MAX_PATH];
 WCHAR wcsPath[2 * _MAX_PATH];

 // issaugom objekto patha
 wcsPath[0] = '\0';
 wcsT[0] = '\0';
 if( argc > 1) {
  mbstowcs(wcsPath, argv[1], strlen(argv[1]) + 1);
  wcsupr(wcsPath);
 }
 else { // batai, ciuoziam lauk
  fprintf(stderr, "Object path must be specified\n");
  return(1);
 }

 // gaunam stringa spausdinimui
 if(argc > 2)
  mbstowcs(wcsT, argv[2], strlen(argv[2]) + 1);
 else
  wcscpy(wcsT, L"Hello World");

 printf("Linking to object %ws\n", wcsPath);
 printf("Text String %ws\n", wcsT);

 // Inicializuojam OLE biblioteka
 hRslt = CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);

 if(SUCCEEDED(hRslt)) {
  hRslt = CreateFileMoniker(wcsPath, &pmk);

  if(SUCCEEDED(hRslt))
   hRslt = BindMoniker(pmk, 0, IID_IHello, (void **)&pHello);

  if(SUCCEEDED(hRslt)) { // ok, spausdinam
   pHello->PrintSz(wcsT);
   Sleep(2000);
   ulCnt = pHello->Release();
  }
  else
   printf("Failure to connect, status: %lx", hRslt);

  // Atsikabinam nuo OLE
  CoUninitialize();
 }
 return(0);
}

Pradedantis hakeris (Apprentice Hacker)
#!/usr/local/bin/perl
$msg="Hello, world.\n";
if ($#ARGV >= 0) {
 while(defined($arg=shift(@ARGV))) {
  $outfilename = $arg;
  open(FILE, ">" . $outfilename) || die "Can't write $arg: $!\n";
  print (FILE $msg);
  close(FILE) || die "Can't close $arg: $!\n";
 }
} else {
 print ($msg);
}
1;

Patyręs hakeris (Experienced Hacker)
#include
#define S "Hello, World\n"
main(){exit(printf(S) == strlen(S) ? 0 : 1);}

Hakeris-žinovas (Seasoned Hacker)
% cc -o a.out ~/src/misc/hw/hw.c
% a.out

Hakeris-ekspertas (Guru Hacker)
% cat
Hello, world.
^D

Žalias menedžeris (New Manager)
10 PRINT "HELLO WORLD"
20 END

Vidutinis menedžeris (Middle Manager)
mail -s "Hello, world." bob@b12
Bobai, gal galėtum parašyti man programą, kuri spausdintų "Hello,
world."?
Man ji reikalinga rytdienai.
Ačiū!
^D

Padalinio vadovas (Senior Manager)
% zmail jim
Man reikalinga "Hello, world." programa. Turi būti padaryta iki pietų.

Koncerno bosas (Chief Executive)
% letter
letter: Command not found.
% mail
To: ^X ^F ^C
% help mail
help: Command not found.
% po velniu!
!: Event unrecognized
% logout

Skaitykite:
S. Altovas. Aplink pasaulį
Taip pat galite paskaityti juodųjų anekdotų rinkinukus:
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat paskutinį
Miniatiūros: Tarpplanetinis

o taip pat nesąmonienas: pirmąją dalį ir antrąją dalį.

Ir pagaliau Apibendrintoji klaidų teorija,
Liūdna pasaka apie Unix,
Truputį tinkliškos muzikos?,
Suvalgykim tas karves! bei
Ką padarė viščiukas?
Kur dingsta pašalinti simboliai?,
O gal mėgstate lingvistines problemas?
ar pjeses Padangų pardavėjas bei
Žvaigždžių trekas su Windows'95